Forsiden/Menu/HOME
ABRAHAM MASLOW. Behovspyramiden. Abraham Maslow in Danish. Founder of Humanistic psykology. Humanistisk psykologi. Maslows behovspyramide.

* * * M A S L O W * * *

Opdateret 30-OKT-2019 (version 2.96)
© Lektor FLEMMING ANDRÉ PHILIP RAVN, tredobbelt cand.mag.

ABRAHAM MASLOW
(1908-1970)Abraham Harold Maslow blev født i Brooklyn, en bydel i New York City. Han var den ældste af syv børn. Forældrene, som var jødiske flygtninge fra Rusland uden uddannelse, pressede hårdt på, for at deres søn skulle få en anset karriere og dermed få muligheder, som de ikke selv havde. Og som flygtninge i et fremmed land, ville en god uddannelse være en adgangsbillet til integration, mente de.

Forældrene ville gerne have, at Abraham skulle være jurist. Derfor begyndte han at studere jura, men han kom aldrig til at føle sig på hjemmebane med dette studium. Han giftede sig med sin kusine, Bertha Goodman, med hvem han flyttede til Wisconsin. Dér fortsatte han sine universi­tets­studier, og da han i mellem­tiden var blevet interesseret i psykologi, begyndte han at studere dette felt med stor entusiasme.

Maslow arbejdede sig frem til en Ph.D. i psykologi fra University of Wisconsin i 1934.

Året efter sin demission vendte han hjem til New York for at arbejde sammen med den anerkendte psykolog, E. L. Thorndike, ved Colombia Universitet. Maslow forskede da i sexologi. I 1938 gennemførte Maslow antropologisk forskning blandt sortfods­indianerne i Canada. Senere begyndte han at undervise på fuld tid på Brooklyn College.

Det var på denne tid i sit liv, at han kom i berøring med en lang række europæiske intellektuelle (ofte jødiske immigranter og psykologer på flugt fra nazismen) så som Alfred Adler, Erich Fromm, Karen Horny og andre freudianske psykologer (psykoanalytikere)."Det menneskelige liv kan aldrig forstås med mindre dets højeste aspira­tioner tages i betragtning. Vækst, selv­aktualisering, stræben efter sundhed, stræben efter identitet og autonomi, længslen efter udmærkelse (og andre måder at omtale den stræben, der vil "opad") må allerede nu accepteres uden forbehold som en vidt udbredt og måske universel, menneskelig tendens."
- Abraham MaslowFra 1951 og ti år frem ledede Maslow psykologi instituttet ved det jødiske Brandeis Universitetet i New York. Her mødte han Kurt Goldstein, som intro­ducerede han for begrebet om selvrealisering. Maslow arbejdede videre med denne idé og kulti­verede en interesse for humanistisk psykologi.

Abraham Maslow er initiativtageren til den humanistiske psykologi, som udviklede sig i USA med inspiration fra den europæiske tradition for eksistentialisme (Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Søren Kirkegaard, Martin Heidegger, Martin Buber, Viktor Frankl med flere), og han kalde den for det tredje paradigme eller den tredje bølge (amr. "the Third Force") i psykologien.

Med udgangspunkt i en sunhedspsykologi - studier i det "sunde menneske" - udviklede Abraham Maslow sin idé om, at mennesker fødes med et vist potentiale, som det skal virkeliggøre; og at mennesker netop vil finde mening i tilværelsen ved at virkeliggøre deres natur (dvs. anlæg og evner). Han mente, at mennesket grundlæggende set er født "godt".

Samtidig pegede han på, at mennesker har uanede potentialer og muligheder for vækst, samt og at mennesker kan styrke deres identitet og personlighed herigennem gennem hele Livet, hvilket står i modsætning til Freuds og psykoanalysens opfattelse, der går ud på, at menneskets personlighed determineres (fastlægges) gennem psykoseksuelle stadier i den tidlige barndom.

Ligeledes gik Maslow ikke ind for Freuds betoning af Det Ubevidste, som ifølge Freud netop er det, som styrer os og motiverer os - for Maslow såvel som for eksistenspsykologerne er det menneskets egne frie valg, der styrer.

Humanistisk psykologi er en værdibaseret psykologi, som indeholder et optimistisk og konstruktivt syn på menneskets kvaliteter og kapatitet til at være selvbestemmende. De bygger på den overbevisning, at intentionalitet (hensigt) og etiske værdier er stærke psykologiske drivkræfter, ud over de andre basale menneskelige adfærdsdeterminanter. Valg, kreativitet, bevidstgørelse og personlig frihed er derfor væsentlige begreber i humanistisk psykologi.

Maslow skrev flere bøger om dette emne og udviklede adskillige psyko­logiske begreber, hvoraf f.eks. hans behovspyramide med de dengang "nye" begreber om motivation, behovet for selvrealisering, højdepunktsoplevelser og personlig vækst er alment kendt. I 1960'erne trak han sig på grund af dårligt helbred tilbage til sit otium i Californien, og dér døde han den 8. juni 1970 af et hjerte­anfald.

LÆS MERE om humanistisk psykologi her.


Maslows behovspyramide
Behovspyramiden

Et af Maslows vigtigste bidrag til psykologien er behovspyramiden, fremstillet i 1943 i "A Theory of Human Motivation". Den er en psykologisk motivationsmodel med en hierarkiseret opstilling af de menneskelige behov. Maslow fik inspirationen til sin pyramide, da han besøgte pyramiderne i Ægypten. Han tænkte over: hvad motiverer mennesker?

At behovspyramiden er et hierarki betyder. at behovene er prioriterede efter deres vigtighed, og den rækkefølge de kommer til udtryk i. Maslow mente, at man skulle have de grundlæggende behov opfyldt, førend man kunne gå til behovene ovenover.

Maslow så de menneskelige behov som en stige, man kan kravle op ad. I bunden er de fysiologiske behov (mennesket er jo en krop), som er nødvendige for individets fysiske overlevelse. Når disse behov er opfyldt, kan individet gå videre til det andet lag, behovet for sikkerhed og tryghed. Det tredie lag udgøres af behovet for at elske, være elsket og høre til, efterfulgt af behovet for social anerkendelse. Slutteligt, selvaktualisering i pyramidens top er ifølge Maslow det højeste behov og indebærer erfaringer af højdepunktsoplevelser.

Der er fem lag af behov. De nederste tre lag af behov kaldes mangelbehov, og hvis disse behov ikke opfyldes, fyldes man med angst, uro og frustation - og vil søge at opfylde dem. Hvis de er opfyldt, føler man "ingenting", kun mangel når de ikke er opfyldt.

De to øverste lag af behov kaldes vækstbehov. Dermed er også sagt, at det ligger i menneskets potentiale at vokse. Ifølge Maslow bliver et højere behov ikke aktuelt, førend behovene nedenunder i pyramiden er opfyldt. Når vækstbehovene derimod er opfylde, går de ikke væk, men styrker individets motivation yderligere med hensyn til livsværdier og ønske om vækst og selvaktualisering - og de kan indebære elemener af skønhed, mening, sandhed, hollisme, retfærdighed, orden, simplicitet, rigdom osv.

Ifølge Maslow opnår selvaktualiserede mennesker "transcendens" (selvoverskridelse), hvorved de ikke blot bliver bevidste om deres eget fulde potentiale, men også menneskehedens potentiale generelt og indebærer følelse af flow og frydefulde oplevelser ("ecstatic joy" og "peak-experiences").

Som det netop var en stærk trend i 1960'erne, i årene op omkring Ungdomsoprøret, forskede mange mennesker, herunder også Maslow, i højere bevidsthedslag samt bevidsthedsudvidelse uden dog at ty til hallucinogene stoffer.

"Peak experiences" er højdepunktsoplevelser - dvs. dybtfølte øjeblikke med opslugthed i kærlighed, forståelse, lykkefølelse, henrykkelse og ekstase, når et menneske føler sig virkelig "hel", levende, tilfreds (men ikke lukket omkring selv selv), opfyldt af fred og glæde samt åben for følelser af sandhed, retfærdighed, harmoni og spontan godhed. Det er bl.a. i Maslows forståelse af personlig vækst, transcendens og selvaktualisering, at man kan se, at han er inspireret af asiatiske visdomstraditioner som zenbuddhisme (japansk) og taoisme (kinesisk ying-yan-filosofi).

Ved en revidering af sin teori om behovspyramiden tilføjede Maslow omkring 1970 et øverste punkt, et kognitivt behov, som vil sige menneskets behov for at erhverve sig viden og siden forstå denne. Dette domæne har at gøre med individets behov for at skabe mening i tilværelsen.

Se en engelsk model og forklaring af Maslows behovspyramide her.

Besøg en amerikansk hjemmeside med masser af artikler om Maslow.

Læs en artikel om Erich Fromm.


Kom snart på besøg her igen.
 
Google
 
WWW neft.dk
Maslow. Humanistisk psykologi. Personlig vækst. Frihed. Ansvar. Eksistens. Psykisk velvære.
LINKS: Home | Humanistisk psykologi | Kognitiv psykologi og terapi | Psykologi | Carl Gustav Jung | Sund kost