Forsiden/HOME/MENU
GLOSELISTE med almindeligt forekommende ENGELSKE VERBER. Nefts hjemmeside til engelsk i gymnasieskolen (gymnasiet, hhx, hf, vuc). Neft's Homepage for English in High Schools, at Business Colleges and at Technical Sixth Form Colleges in DANISH. Lycée. Engelsk. Undervisning. Engelskundervisning. Alment gymnasium. Stx. Erhvervsskoler. STX. HF. VUC. Ungdomsuddannelser. Gymnasium. Gymnasier. Sprog. Sprogundervisning. Katedralskole. Rosborg. Rosborg Gymnasium.

GLOSELISTE
med nyttige engelske verber
USEFUL ENGLISH VERBS


© Lektor Flemming Ravn, tredobbelt cand.mag.
Opdateret 13-NOV-2019 (ver. 1.94) | ENGELSK


Almindeligt forekommende verber

DANSK

ENGELSK

anerkende

to recognize (to acknowledge)

bede om

to ask, to request

bekende, indrømme

to confess, to admit

benægte

to deny
(+ ing-form i det flg. verbum)

beskrive, skildre

to depict

bidrage

to contribute

bruge, anvende

to use, to apply

bære

to carry, to wear, to bear

dele

to partition, to divide

erobre

to conquer

fastsætte, sætte fast, fæstne

to fix, to fasten

fjerne, flytte (noget) væk

to remove

flytte, bevæge (sig)

to move

forbyde

to forbid, to prohibit

foreslå

to propose, to suggest

fortolke

to interpret

fortælle en fortælling, berette

to narrate (to tell)

forvente, vente på

to expect

frigøre, befri

to emancipate, to liberate/free

følge, ledsage

to accompany

gennembore, gennembryde

to penetrate

gå ind

to enter

handle, agere, gøre noget

to act; to take action

have brug for

to need

have/få indflydelse på

to influence, to impact

hente

to fetch

hævde, påstå

to assert, to claim

have interesse for/i

to take an interest in

kritisere

to criticize

love

to promise

miste

to lose (husk: kun ét "o"!)

nyde, have fornøjelse af/ved

to enjoy, to take pleasure in

nævne

to mention

opdage

to discover, to detect, to spot

overbevise

to convince

overraske

to surprise

røre ved

to touch

se frem til, glæde sig til

to look forward to
(+ ing-form i det flg. verbum)

skelne

to distinguish

skildre, beskrive

to depict

stoppe, holde op med, standse

to stop, to cease

stå op

to get up, to rise

tale, snakke

to talk, to chat

tillade

to allow

tilskynde, anspore, bede indtrængede

to urge; to encourage

understrege, betone, lægge vægt på

to underline; to emphasize

undgå

to avoid
(+ ing-form i det flg. verbum)

være enig, samtykke

to agree, to consent

øge

to increase

ønske, ville gerne

to wish/desire/want, to would like

ønske tillykke, lykønske

to congratulate

Verber, som beskriver FØLELSER

DANSK

ENGELSK

agte, respektere

to respect

angre

to repent

bebrejde

to blame, to reproach

begræde, være ked af, angre

to deplore

beklage (undskyldende)

to be sorry; to regret

beundre

to admire

blive følsom
(rørstrømsk)

to be emotional
(i USA også: to be irrational)

bære nag (mod)

to bear a grudge (against)

elske

to love

forarge, fornærme

to offend, to shock

foragte

to despise

fortryde

to regret

fortrænge (psykologisk)

to repress

frygte

to fear, to apprehend

føle, føle sig

to feel

føle sig utilpas til mode

to feel ill at ease

føle sig veltilpas

to be/feel (completely) at ease

føle stor lykke

to be blissful

græde

to cry

hade

 to hate, to despise

have skyldsfølelse

to be guilt-ridden

holde af

to be fond of

håbe (på)

to hope (for)

le (ad)

to laugh (at)

lide af angst, være angstpræget

to be angst-ridden

være ængstelig / frygtsom

to be apprehensive

være genert /
frygtsom /
tilbageholdende


to be timid / shy / (reserved)

misunde

to envy

rose, prise, lovprise

to praise

smigre

to flatter

sørge
(være i sorg)

to grieve, to come to grief,
to mourn

tilgive

to forgive

tro på, have tiltro til

to trust, to have confidence in

værdsætte, sætte pris på

to appreciate

være fornærmet

to be offended (with)

være følsom (over for)

to be sensitive (to)

være gnaven/tvær; surmule

to be sullen/sulky; to sulk

være i godt humør

to be in high spirits

være jaloux

to be jealous

være misundelig

to envy; to be envious (of)

være ked af det

to be sad/unhappy

være tøvende

to be reluctant / hesitating

være skuffet (over)

to be disappointed (with/in)

være utilpas

to be/feel uneasy,
to feel ill at ease

Nyttige verber. Gloser. Udsagnsord. Bøjning. Tider. Former. Engelsk. Sprog. Sprogundervisning. Sprogpædagogik. Verber. Udsagnsord. Konjugation. Conjugation. Sprogrejser. English. Gymnasiet. HF. VUC. HHX. HTX. Gymnasium. STX. Ungdomsuddannelserne. Folkeskolen. Gloseliste med nyttige engelske verber.

TJEK et verbums bøjningsform her eller HER.

 
 
© Flemming Ravn, lektor, cand.mag. et mag.
Mail me | http://www.neft.dk/engelskeverber2.htm
ENGELSK | Intelligens | Kognitiv psykologi | Carl Gustav Jung | Humanistisk psykologi